อบรมหัวหน้าหมู่ยุวกาชาด

อบรมหัวหน้าหมู่ยุวกาชาด ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2553