ลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 10 คน

ลำดับ
รุ่น
รายละเอียด
จำนวนคน
เพิ่ม
1 รุ่น 1 เกิด พ.ศ. 2501-2502 เข้าเรียน ม.1 ปี 2515 0
2 รุ่น 2 เกิด พ.ศ. 2502-2503 เข้าเรียน ม.1 ปี 2516 0
3 รุ่น 3 เกิด พ.ศ. 2503-2504 เข้าเรียน ม.1 ปี 2517 0
4 รุ่น 4 เกิด พ.ศ. 2504-2505 เข้าเรียน ม.1 ปี 2518 1
5 รุ่น 5 เกิด พ.ศ. 2505-2506 เข้าเรียน ม.1 ปี 2519 0
6 รุ่น 6 เกิด พ.ศ. 2506-2507 เข้าเรียน ม.1 ปี 2520 0
7 รุ่น 7 เกิด พ.ศ. 2507-2508 เข้าเรียน ม.1 ปี 2521 1
8 รุ่น 8 เกิด พ.ศ. 2508-2509 เข้าเรียน ม.1 ปี 2522 0
9 รุ่น 9 เกิด พ.ศ. 2509-2510 เข้าเรียน ม.1 ปี 2523 0
10 รุ่น 10 เกิด พ.ศ. 2510-2511 เข้าเรียน ม.1 ปี 2524 0
11 รุ่น 11 เกิด พ.ศ. 2511-2512 เข้าเรียน ม.1 ปี 2525 0
12 รุ่น 12 เกิด พ.ศ. 2512-2513 เข้าเรียน ม.1 ปี 2526 0
13 รุ่น 13 เกิด พ.ศ. 2513-2514 เข้าเรียน ม.1 ปี 2527 0
14 รุ่น 14 เกิด พ.ศ. 2514-2515 เข้าเรียน ม.1 ปี 2528 0
15 รุ่น 15 เกิด พ.ศ. 2515-2516 เข้าเรียน ม.1 ปี 2529 0
16 รุ่น 16 เกิด พ.ศ. 2516-2517 เข้าเรียน ม.1 ปี 2530 0
17 รุ่น 17 เกิด พ.ศ. 2517-2518 เข้าเรียน ม.1 ปี 2531 1
18 รุ่น 18 เกิด พ.ศ. 2518-2519 เข้าเรียน ม.1 ปี 2532 0
19 รุ่น 19 เกิด พ.ศ. 2519-2520 เข้าเรียน ม.1 ปี 2533 1
20 รุ่น 20 เกิด พ.ศ. 2520-2521 เข้าเรียน ม.1 ปี 2534 1
21 รุ่น 21 เกิด พ.ศ. 2521-2522 เข้าเรียน ม.1 ปี 2535 0
22 รุ่น 22 เกิด พ.ศ. 2522-2523 เข้าเรียน ม.1 ปี 2536 0
23 รุ่น 23 เกิด พ.ศ. 2523-2524 เข้าเรียน ม.1 ปี 2537 0
24 รุ่น 24 เกิด พ.ศ. 2524-2525 เข้าเรียน ม.1 ปี 2538 0
25 รุ่น 25 เกิด พ.ศ. 2525-2526 เข้าเรียน ม.1 ปี 2539 0
26 รุ่น 26 เกิด พ.ศ. 2526-2527 เข้าเรียน ม.1 ปี 2540 1
27 รุ่น 27 เกิด พ.ศ. 2527-2528 เข้าเรียน ม.1 ปี 2541 0
28 รุ่น 28 เกิด พ.ศ. 2528-2529 เข้าเรียน ม.1 ปี 2542 2
29 รุ่น 29 เกิด พ.ศ. 2529-2530 เข้าเรียน ม.1 ปี 2543 0
30 รุ่น 30 เกิด พ.ศ. 2530-2531 เข้าเรียน ม.1 ปี 2544 0
31 รุ่น 31 เกิด พ.ศ. 2531-2532 เข้าเรียน ม.1 ปี 2545 1
32 รุ่น 32 เกิด พ.ศ. 2532-2533 เข้าเรียน ม.1 ปี 2546 0
33 รุ่น 33 เกิด พ.ศ. 2533-2534 เข้าเรียน ม.1 ปี 2547 0
34 รุ่น 34 เกิด พ.ศ. 2534-2535 เข้าเรียน ม.1 ปี 2548 0
35 รุ่น 35 เกิด พ.ศ. 2535-2536 เข้าเรียน ม.1 ปี 2549 0
36 รุ่น 36 เกิด พ.ศ. 2536-2537 เข้าเรียน ม.1 ปี 2550 1
37 รุ่น 37 เกิด พ.ศ. 2537-2538 เข้าเรียน ม.1 ปี 2551 0
38 รุ่น 38 เกิด พ.ศ. 2538-2539 เข้าเรียน ม.1 ปี 2552 0
39 รุ่น 39 เกิด พ.ศ. 2539-2540 เข้าเรียน ม.1 ปี 2553 0
40 รุ่น 40 เกิด พ.ศ. 2540-2541 เข้าเรียน ม.1 ปี 2554 0
41 รุ่น 41 เกิด พ.ศ. 2541-2542 เข้าเรียน ม.1 ปี 2555 0
42 รุ่น 42 เกิด พ.ศ. 2542-2543 เข้าเรียน ม.1 ปี 2556 0
43 รุ่น 43 เกิด พ.ศ. 2543-2544 เข้าเรียน ม.1 ปี 2557 0
44 รุ่น 44 เกิด พ.ศ. 2544-2545 เข้าเรียน ม.1 ปี 2558 0
45 รุ่น 45 เกิด พ.ศ. 2545-2546 เข้าเรียน ม.1 ปี 2559 0
46 รุ่น 46 เกิด พ.ศ. 2546-2547 เข้าเรียน ม.1 ปี 2560 0
47 รุ่น 47 เกิด พ.ศ. 2547-2548 เข้าเรียน ม.1 ปี 2561 0
48 รุ่น 48 เกิด พ.ศ. 2548-2549 เข้าเรียน ม.1 ปี 2562 0