การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
                 (
Integrity and Transparency Assessment : ITA)
                   “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต”
                                          ประจำปี ๒๕๖๖