การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
             (
Integrity and Transparency Assessment : ITA)
                 “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต”
                             ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔