ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ้มบุญ สอนเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงศ์ ลครพล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ยอดมณี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ ปะสาระโว
ตำแหน่ง : รองประธานสภาฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิชา ดรุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญญา ปะสาวะกา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรา พิบำราบ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติยา ประทุมเทา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา บวรภัทรชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา เอลาวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบริการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญยุทธ อะนันทา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ อัคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิติกัญญา ทบด้าน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลกานต์ มหาลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพิธีการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมิตรา ปิดตาทะสา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานพิธีการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศยามนต์ สีสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ปะภาวะโก
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา ตลอดไธสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา แว่นศิลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารานียากร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิยดา พลรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารานียากร
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต บุบผามาลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี ปะติตัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเกียรติ ปักโคนัง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล พันธุ์พุฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายรณฤทธิ์ รางศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวาทิตย์ พลคิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ มะดาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัสรา เทพไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตนัดดา ราหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญดา ภายไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิญญามาศ ธิดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา จันดาโชต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชุดา ระหารนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดาลักษณ์ ปริวันตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา ปะตาทะโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพร บัณดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ป้อมศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิสสุตา เทียกสม
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5