ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402521
Page Views 564422
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุ้มบุญ สอนเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพงศ์ ลครพล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ยอดมณี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ ปะสาระโว
ตำแหน่ง : รองประธานสภาฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิชา ดรุณ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญญา ปะสาวะกา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปฏิคม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรา พิบำราบ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติยา ประทุมเทา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา บวรภัทรชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา เอลาวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานบริการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญยุทธ อะนันทา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ อัคแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิติกัญญา ทบด้าน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลกานต์ มหาลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพิธีการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมิตรา ปิดตาทะสา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานพิธีการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศยามนต์ สีสังข์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ ปะภาวะโก
ตำแหน่ง : หัวหน้างานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา ตลอดไธสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา แว่นศิลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารานียากร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิยดา พลรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสารานียากร
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต บุบผามาลา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววารุณี ปะติตัง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเกียรติ ปักโคนัง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล พันธุ์พุฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายรณฤทธิ์ รางศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายวาทิตย์ พลคิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ มะดาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัสรา เทพไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตนัดดา ราหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญดา ภายไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิญญามาศ ธิดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา จันดาโชต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชุดา ระหารนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดาลักษณ์ ปริวันตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา ปะตาทะโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพร บัณดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ป้อมศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิสสุตา เทียกสม
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5