ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประภากร คุตยไชยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร ปะวะโท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิต สอนบุตรสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลดารัตน์ แพร่เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงเพ็ญ อินธิแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสัญญา อาจจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจาฬุพรรณ เค้าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิจพร จันทรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงเดือน โยมไธสง
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์
ครู คศ.1

นายนิรันดร์ อันทอง
ครู คศ.1

นางสาวจริยา มีโชค
ครู คศ.1

นายธวัชชัย บัวหอม
ครูผู้ช่วย

Miss Peng Huan
วิทยากรชาวจีน

นางณภัชนันท์ ธงชัย
ครู คศ.1

Mr.Manulito Lasola Tuble
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวรตินันท์ พันธุ์ครู
ครู คศ.1