ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402556
Page Views 564457
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประภากร คุตยไชยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนุชรินทร์ ปีนะกาตาโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร ปะวะโท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิต สอนบุตรสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลดารัตน์ แพร่เมือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงเพ็ญ อินธิแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสัญญา อาจจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจาฬุพรรณ เค้าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิจพร จันทรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแสงเดือน โยมไธสง
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภาลักษณ์ โพธิ์พยัคฆ์
ครู คศ.1

นายนิรันดร์ อันทอง
ครู คศ.1

นางสาวจริยา มีโชค
ครู คศ.1

นายธวัชชัย บัวหอม
ครูผู้ช่วย

Miss Peng Huan
วิทยากรชาวจีน

นางณภัชนันท์ ธงชัย
ครู คศ.1

Mr.Manulito Lasola Tuble
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวรตินันท์ พันธุ์ครู
ครู คศ.1