ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมบูรณ์ กางไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบัวผัน พรมโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา ภู่ระยับ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลดา ไชยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลา ทามแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยนาถ ภิบาลจอมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
ครูชำนาญการ

นายสุจินต์ ทิพย์วงศา
พนักงานราชการ

นางนิจภารัตน์ คอนหาว
พนักงานราชการ

นายยศกร ชัยอินทร์
ครู คศ.1