ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพียงแข ภานุพงษ์วรรธกา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์
ครู

นายอภิศักดิ์ ลาคำภา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ ฉายพล
ครูอัตรจ้าง