ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพบูลย์ ลือทองจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญญวัฒน์ คำแหงพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทวีป มหาสะโร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมนทกานต์ คำยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนรินทร์ เกษสว่าง
ครูชำนาญการ