ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอมร พลทัพ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุรางคื ประทุมเศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุทัยรัตน์ นามพลแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณี มะทิตะโน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเชษฐพงษ์ โพธิ์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรกฤษณ์ นามภักดี
ครู

นางสาวพยอม ภูหัวไร่
ครู

นางสาวธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรุพรรณ สิงห์แก้ว
พนักงานราชการ