ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ดร.สุขประชัย คำยานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำเนิน มหาสะโร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี เปาะศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร พาบุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีรัตน์ นนทะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัทมาพร นนทะสี
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา ทิพศรีราช
ครูชำนาญการ

นางสาววราพร โยธาภักดี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา จันทร์พล
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก
ครู

นางสาวสายชล สุรรณโสภา
ครู

นายฤทธิชัย เสนาพรหม
ครู

นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ
ครู

นายวีระศักดิ์ จันเสนา
ครู

นางธัญลักษณ์ ศรีสมชัย
ครู

นายสาคร แสนยากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาริยา แสนขอมดำ
ครูผู้ช่วย

นางสุธาสินี บุญมา
พนักงานราชการ

นายธนูศิลป์ แสนมาโนช
พนักงานราชการ

นางสาวรัศมี เทียมแสง
ครู คศ.1