ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์และปรัชญา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
ครูที่ปรึกษา
แผนการจัดชั้นเรียน
นโยบายและจุดเน้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับนักเรียน
คนเก่งประจำปี
คนดีศรี น.พ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านอยากให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ความสะอาด
ห้องน้ำห้องส้วม
โรงอาหาร
น้ำดื่มน้ำใช้
ไฟฟ้า
อินเทอร์เน็ต
ระเบียบวินัยนักเรียน
การเรียนการสอน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/10/2015
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 402527
Page Views 564428
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ดร.สุขประชัย คำยานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำเนิน มหาสะโร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนี เปาะศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร พาบุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีรัตน์ นนทะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัทมาพร นนทะสี
ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา ทิพศรีราช
ครูชำนาญการ

นางสาววราพร โยธาภักดี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา จันทร์พล
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก
ครู

นางสาวสายชล สุรรณโสภา
ครู

นายฤทธิชัย เสนาพรหม
ครู

นางสาวจิราวรรณ ภูวนารถ
ครู

นายวีระศักดิ์ จันเสนา
ครู

นางธัญลักษณ์ ศรีสมชัย
ครู

นายสาคร แสนยากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาริยา แสนขอมดำ
ครูผู้ช่วย

นางสุธาสินี บุญมา
พนักงานราชการ

นายธนูศิลป์ แสนมาโนช
พนักงานราชการ

นางสาวรัศมี เทียมแสง
ครู คศ.1