ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประจักษ์ อะนันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิชญ์สิรี พิไลวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สุทธิธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ โฉมเฉลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธรรมภรณ์ ปักกาเร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคำไพ จะโนรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพิศ รินทะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาพร เทียบพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรชุมา บุตรคำโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ ปนะถา
ครูชำนาญการ

นางสาวจินตนา เกิดทะเล
ครูชำนาญการ

นางสาววิสุณีย์ ทศราช
ครู

นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฏ
ครู

นางสาวเกษฎาภรณ์ คำมาตย์
ครูผู้ช่วย