ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุทิน สุทธิเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเสถียร ทามแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางช่อผกา มะทิตะโน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนิดา รังเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฏิภาณ ปะติเก
ครูชำนาญการ

นางสาวปริฉัตร เที่ยงดี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา ปิดจะยัง
ครู

นายกิตติกุล แก้วกาหลง
ครู

นายจักรพงษ์ แทบทาม
ครู

นางนิรพร จันทรเสนา
ครู คศ.3