ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายเจริญเมือง เทียงเดช

นางอารมณ์ กางโสภา

นายไพรัตร์ พาคาม

นายบุญชู จำเริญดี

นางประหยัด ประทุมเทา