ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายศุภลักษณ์ วงชารี
ช่างครุภัณฑ์ 3