ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานระดับชั้น

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัชนี เปาะศิริ
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นางสุรางค์ ประทุมเมศ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นางสุกัญญา ภู่ระยับ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นางช่อผกา มะทิตะโน
หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นายดำเนิน มหาสะโร
หัวหน้าระดับชั้น ม.6