ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่-ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวขนิษฐา ยงไธสง
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นายจำรัส ปะทังวา
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นายวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผง
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นายปิยะณัฐมินทร์ เทียงเดชาอินทร์
ครูพี่เลียงเด็ก

นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ