ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางปราณี รัตนธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายปรีชา จันทรเสนา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายปริญญา โพธิราช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล