ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ จงจิตต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน พรหมจอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายมีเดช พันธผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบวร สุวรรณธาดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ภาภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เนื่องโนราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศาสตร์ รัตนพิบูลย์ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2545
ชื่อ-นามสกุล : นางชนิสรา ดวงบุบผา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2558
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี รัตนธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน