ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กิจกรรมเด่น  เน้นวิชาการ