ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียน ปี 2558
คำสั่งที่ 413/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างบ้านนักเรียน
คำสั่งที่ 415/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
คำสั่งที่ 419/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
คำสั่งที่ 428/2558 เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558
คำสั่งที่ 433/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558
คำสั่งที่ 434/2558 เรื่องแต่งตั้งเวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
คำสั่งที่ 435/2558 เรื่องผู้ตรวจเวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
คำสั่งที่ 446/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
คำสั่งที่ 452/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษศึกษาดูงาน
คำสั่งที่ 453/58 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คำสั่งที่ 455/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนสมัครและสอบคัดเลือกเด็กดีมีที่เรียน มรม.
คำสั่งที่ 465/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการทัศนศึกษา ระดับ ม.3
คำสั่งที่ 467/2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานพิธีถวายราชสดุดี
คำสั่งที่ 555/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 653.95 KB
คำสั่งที่ 059/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธียกเสาเอก-เสาโทอาคารเรียน 318ล/55ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.72 KB