ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ปี 2555-2558
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับมัธยมศึกษา ปี 2557
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวเสถียรคุณ ปี 2557
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันTo be number one Teen Dancercise ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557