ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.4
23 ต.ค. 58 ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
เครื่องแบบปกติขาว บริหารทั่วไป
26 ต.ค. 58 ครูลงเวลาปฏิบัติราชการวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2558
เครื่องแบบกากี งานธุรการ
27 ต.ค. 58 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
ชุดผ้าไหม/ผ้าไทย ฝ่ายบริหาร
28 ต.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.ต้น และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
เสื้อลีลาวดี ฝ่ายบริหาร
29 ต.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับ ม.ปลาย และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร
02 พ.ย. 58 ถึง 06 พ.ย. 58 เปิดเรียนและเริ่มเช็คเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
เตรียมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558
เครื่องแบบสีกากี กลุ่มบริหารวิชาการ
05 พ.ย. 58 ถึง 07 พ.ย. 58 คัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด
แต่งกายตามข้อตกลง ฝ่ายบริหาร
09 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ชุดกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
17 พ.ย. 58 การนิเทศติดตามการบริหารงานบุคคล โดย อกคศ
ชุดผ้าไทยขาว ฝ่ายบริหาร
23 พ.ย. 58 นักเรียนห้องเรียนพิเศษศึกษาดูงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.
เครื่องแบบนักเรียน คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
25 พ.ย. 58 กิจกรรมลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี
เครื่องแบบลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 พ.ย. 58 สภานักเรียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี
ตามข้อตกลง งานสภานักเรียน
26 พ.ย. 58 พิธีมอบบ้านนักเรียนตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ณ บ้านโนนยาง ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก
ครูแต่งกายสูทของโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
30 พ.ย. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.3
01 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาที่จังหวัดสระบุรี
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.6
02 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.1
03 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.4
07 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.2
09 ธ.ค. 58 คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ชุดสูทโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ธ.ค. 58 คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมต้อนรับผู้อำนวยการปราณี รัตนธรรม
ชุดสูทโรงเรียน งานบุคลากร
14 ธ.ค. 58 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา
ชุดพลศึกษา ระดับชั้น ม.5
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสภานักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมนักเรียน
04 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล
04 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าค่ายภาษาสู่อาเซียน
ตามข้อตกลงของค่าย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
08 ม.ค. 59 ถึง 09 ม.ค. 59 คณะกรรมการสภานักเรียนจัดโครงการค่ายต้นกล้าตากล้องท่องไปในนาเชือก
ตามข้อตกลงค่าย งานสภานักเรียน
11 ม.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.6 รับการติว O-NET ที่หอประชุมราชพฤกษ์
เครื่องแบบนักเรียน งานระดับชั้น ม.6
16 ม.ค. 59 กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559
สูทโรงเรียนหรือชุดสุภาพ ฝ่ายบริหาร
18 ม.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ Pre-O-NET
ชุดนักเรียน งานระดับชั้น ม.6
19 ม.ค. 59 งานเลี้ยงส่งข้าราชการครูย้าย (รองพรชนก,ครูขนิจฐา,ครูธนิดา)
ห้องสภานักเรียน/ชุดสุภาพ งานบุคลากร
27 ม.ค. 59 พิธียกเสาเอก-เสาโทการก่อสร้างอาคารเรียน 318ล/55ก
นุ่งห่มขาว (ชุดปฏิบัติธรรม) ฝ่ายบริหาร